Zaczarowana zima

KONKURS ZAKOŃCZONY!

Lista zwycięzców znajduje się poniżej.

alt

Nagrody otrzymują:

teresia1 - "Koniec dnia" - najwięcej głosów internautów
margaret - "Zimowy spacer" - za ujęcie zimowego zwierzęcego spaceru w szeregu ;)
piwczaka - "Zimowy poranek" - za nastrój zimowego początku dnia
jolapol2 - "Zimowy balkon" - za prosty, ale pomysłowy obraz
niqsia - "Królowa śniegu" - za zaczarowany portret

Nagrody pocieszenia:

madziutek - "Lodowa sosna" - za zimę z bliska
Marzena4 - "Podwórko skąpane..." - za uchwycenie miejskiej zimy;)

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach!!

alt alt

Termin zgłaszania zdjęć już minął

Konkurs już się zakończył, zapraszamy do głosowania w innych konkursach.

Zasady konkursu »

Przesłane zdjęcia:

Regulamin konkursu fotograficznego „Zaczarowana zima

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady konkursu „Zaczarowana zima (zwanego dalej „konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej www.wrozka.com.pl.
2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Te-Jot, z siedzibą w Warszawie, ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs prowadzony jest w internecie na stronie www.wrozka.com.pl.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada konto w serwisie www.wrozka.com.pl, z zastrzeżeniem pkt. 6.
5. Każdy z Uczestników może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
6. W konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
c) osoby zawodowo zajmujące się fotografią,
d) osoby, które zwyciężyły dwa razy (lub więcej) w jednym z trzech ostatnich konkursów na www.wrozka.com.pl.
e) osoby niepełnoletnie - chyba że przedstawią pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów.
7. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi odebranie nagrody.
8. Zdjęcia można przesyłać od dn. 24.01.2013 do 7.02.2013 roku.
9. Internauci oceniają zdjęcia od dn. 24.01.2013 do 14.02.2013 roku. 
10. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów: książka "Taniec szczęśliwych cieni" A. Munro Wyd. Literackiego + "Wróżka - wydanie specjalne" nr 2/2013 (4 zestawy przyzna redakcyjne jury, 1 zestaw otrzyma autor zdjęcia najwyżej ocenionego przez internautów).

§ 2 Zasady konkursu

1. Udział w konkursie polega na przesłaniu zdjęcia zgodnego z tematem "Zaczarowana zima" za pomocą formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.wrozka.com.pl
2. Przesyłając zdjęcie, uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.
4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa, zdjęcia dotąd niepublikowane w żadnych innych konkursach. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, że jest autorem załączonego zdjęcia, że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora konkursu. W wypadku gdyby oświadczenie uczestnika okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne i reklamowe oraz niespełniające wymogów technicznych (np. nieostre, niewyraźne).
6. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem nieodwołalnej zgody na nieograniczone korzystanie z nadesłanego zdjęcia lub jego fragmentów przez organizatora konkursu. Zgoda ta dotyczy w szczególności publikacji w prasie i na stronie internetowej, a także na Facebookowej stronie "Wróżki" (np. w albumie utworzonym dla tego konkursu).
7. Zdjęcia zostaną pokazane na specjalnie dla konkursu utworzonej podstronie serwisu www.wrozka.pl (organizator zastrzega sobie też prawo do ich pokazania na Facebookowej stronie "Wróżki"). Każda z prac konkursowych będzie oceniana przez internautów w skali od 1 do 6.
8. Głosować może każdy zalogowany na www.wrozka.pl internauta przez cały czas trwania konkursu, ale na każde zdjęcie tylko raz. Strona konkursowa jest wyposażona w mechanizmy zabezpieczające przed wielokrotnym głosowaniem na tę samą pracę przez tego samego Internautę. Wyniki głosowania będą widoczne cały czas na www.wrozka.com.pl.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości związane z ukrytymi wadami mechanizmów zabezpieczających przez wielokrotnym głosowaniem.
10. Uczestnikom zabrania się korzystania z procedury logowania z wielu kont w celu wpływania na wynik konkursu pod rygorem utraty prawa do nagród i całkowitego wykluczenia uczestnika z konkursu.
11. Nagrody zostaną przyznane przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora. O kolejności przyznawania nagród internautów będzie decydowała średnia arytmetyczna wszystkich ocen przyznanych przez Internautów. Nagrody otrzyma 1 autor najwyżej ocenionego zdjęcia oraz 4 autorów wybranych przez jury (redakcję portalu www.wrozka.com.pl).
12. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wrozka.pl po zakończeniu konkursu (najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu).
13. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się e-mailem (na adres podany przy rejestracji w serwisie www.wrozka.com.pl) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.
14. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta została wysłana.
15. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w pkt. 14 w ciągu 7 dni Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 7 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.
16. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę.
17. Lista Zwycięzców konkursu będzie do wglądu w siedzibie Organizatora.
18. Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom pocztą. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
19. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 3 Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu na adres Organizatora: 02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Zaczarowana zima”.
2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.wrozka.com.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 3.1 nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.