Lato, zostań z nami!

KONKURS ZAKOŃCZONY!!!


MAMY ZWYCIĘZCÓW!! Oto oni:

torofiero - za zdjęcie "Wodorosty-wodowąsy"
agamal - za zdjęcie "Sielsko"
Beatia - za zdjęcie "Jak połączyć rower i żagle"
jolapol2 - za zdjęcie "Wakacje pod namiotem"

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zdjęcia,
gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnych konkursach!!


Konkurs! 

alt alt

Termin zgłaszania zdjęć już minął

Konkurs już się zakończył, zapraszamy do głosowania w innych konkursach.

Zasady konkursu »

Przesłane zdjęcia:

 
Regulamin konkursu fotograficznego „Lato, zostań z nami”

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady konkursu „Lato, zostań z nami” (zwanego dalej „Konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej www.wrozka.com.pl.  

2.    Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Te-Jot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384459, NIP 521-360-14-47 (zwana dalej „Organizatorem”).

3.    Konkurs prowadzony jest w internecie na stronie www.wrozka.com.pl.

4.    Jeśli dane osobowe zostaną przekazane organizatorowi przez Uczestnika Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Zwycięzcy odebranie nagrody.
 

§2
Uczestnicy

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada konto w serwisie www.wrozka.com.pl, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.

3. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

c) osoby zawodowo zajmujące się fotografią,

d) osoby niepełnoletnie - chyba że przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 

§ 3
Prace konkursowe

1.    Prace konkursowe muszą być interpretacją tematu „Lato, zostań z nami”.

2.  Zdjęcia można przesyłać od dn.25.09.2013 do 13.10.2013 roku.

3.  Internauci oceniają zdjęcia od dn. 25.09.2013 do 20.10.2013 roku. 

4.    Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie własnego autorstwa.

5.    Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jest autorem załączonego zdjęcia, oraz że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne do jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

6.    W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w punkcie 5, okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.
 

§4
Nagrody

1.    Nagrodami w Konkursie są 4 zestawy: "Tarot" - karty tarota z książką Wydawnictwa Olesiejuk + książka M.Bigoszewskiej "Bezpieczny tarot" Wyd. Studio Astropsychologii. 

2.    Nagrody zostaną przyznane: 3 nagrody - przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora, 1 nagroda - przez internautów (w głosowaniu - najwyższy wynik głosowania; w razie gdyby dwa lub więcej zdjęć uzyskało taką samą liczbę głosów, Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania "dogrywki" na stronie www.wrozka.com.pl lub na funpage'u na Facebooku, lub do wybrania przez redakcyjne jury najlepszego zdjęcia spośród najwyżej ocenionych przez internautów).

3.    Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się e-mailem (na adres podany przy rejestracji w serwisie www.wrozka.com.pl) w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.

4.    Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej, dokonana z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta została wysłana i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.

5.    W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 4 w ciągu 10 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 3 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.

6.    Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, jury ponowi procedurę oceny prac konkursowych i przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi.

7.    Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.

8.    Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Koszty przesyłki pokrywa Organizator, ale tylko na terenie Polski. Wysłanie nagrody za granicę może być zrealizowane tylko na koszt Zwycięzcy.

9.    Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.

10.    Zgodnie z ustawą z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) Zwycięzca Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej nagrody rzeczowej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody.

11.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

12.  Ocena prac konkursowych  i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dn. 31.10.2013 roku.
 

§ 5
Zasady konkursu

 

1.    Udział w konkursie polega na dodaniu do serwisu wrozka.com.pl zdjęcia za pomocą formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.wrozka.com.pl.

2.    Dodając do serwisu zdjęcie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej jakości i reklamowe.

4.    Udział w Konkursie i nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia oraz prawa do rozporządzania i korzystania ze zdjęcia w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych (bez konieczności zapłaty Uczestnikowi wynagrodzenia).

5.     Przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pokrewnych praw do zdjęcia Uczestnik dokonuje na Organizatora na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną lub kserograficzną, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publikowanie w prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie (także na fanpage'u Organizatora na FB), dokonywanie przedruków w całości albo w części, udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów oraz dokonywanie reprodukcji mechanicznej.

6.    Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.weranda.pl po zakończeniu Konkursu dn. 19.11.2013 roku.

7.    Lista Zwycięzców Konkursu będzie do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

§ 6
Postępowanie Reklamacyjne

 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: 02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Twoje mieszkanie”.

2.    Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.weranda.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.    Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

5.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

6.    Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7.    Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8.    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9.    Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1.    Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniuustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

2.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,

b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

5.    Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.wrozka.com.pl.

6.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.