Smak chili, smak życia


6364 99906326364Wygraj jedną z czterech książek! Zadanie konkursowe: Napisz swój ulubiony przepis kulinarny, w którym łączą się dwa smaki - ostry i słodki! Odpowiedź prześlij na adres: e-wrozka@tejot.com.pl


Na odpowiedzi czekamy do 17 października! 

Oryginalna, zabawna, pokrzepiająca opowieść o dziewczynie, która zostaje najlepszą kucharką świata. Szef kuchni Lars Thorvald ma w życiu trzy miłości – gotowanie, żonę Cynthię i córeczkę Evę. Kiedy Cynthia zakochuje się w winie i czarującym sommelierze, opieka nad córką całkowicie spada na Larsa, który dzieli się z nią swoimi kulinarnymi pasjami. Porzucona przez matkę Eva, dorastając znajduje ukojenie w smakach rodzimej Minnesoty, los pobłogosławił ją bowiem podniebieniem, jakie zdarza się raz na generację. Wkrótce dziewczyna staje się tajemniczą kucharką wydającą ekskluzywne przyjęcia...

Każdy rozdział tej powieści opowiada historię potraw, które pojawiły się w życiu Evy, by ostatecznie połączyć się podczas wspaniałej i emocjonującej uczty stanowiącej świadectwo siły i wytrwałości młodej kuchmistrzyni. Jedzenie dostarcza zarówno pokrzepienia, jak i poczucia przynależności, a związane z nim historie są na przemian ekscentryczne, rozśmieszające i poruszające. To opowieść o niezwykłym sukcesie biednej dziewczyny potrafiącej czynić cuda w kuchni, o matkach i córkach i o tym, jak jedzenie staje się ich wspólnym językiem, o słodko-gorzkiej naturze samego życia – utraconych szansach i radosnych niespodziankach. Pochłania się tę książkę jednym kęsem, lecz jeszcze długo można się rozkoszować jej smakiem.

Bestseller New York Timesa, jedna z najlepszych powieści amerykańskich roku 2015.

WYNIKI KONKURSU:
Oto lista zwycięzców!!! Laureatami są osoby, które wysłały najciekawsze propozycje dań słodko-ostrych :)

Ewelina Kupczyk
Wiktoria Czernecka
Monika Chyczewska
Anna Wołoszka

Gratulujemy!

Termin zgłaszania zdjęć już minął

Konkurs już się zakończył, zapraszamy do głosowania w innych konkursach.

Zasady konkursu »

Regulamin Konkursu:

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu (dalej zwanym „Konkursem") jest Wydawnictwo TE-JOT, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., 02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384459, NIP: 521-360-14-47, zwana dalej „Organizatorem".
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.wrozka.com.pl.
4. Konkurs prowadzony jest poprzez przesyłanie zgłoszeń mailowych na adres organizatora: wrozka@wrozka.com.pl
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Każdy z Uczestników może tylko jeden raz wziąć udział w Konkursie. Zgłoszenia Uczestników, którzy prześlą więcej niż jedno zgłoszenie, będą eliminowane i tacy Uczestnicy nie będą brali udziału w Konkursie.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

§ 2
Zasady konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać w terminie od dnia 12.10.2016 r. do dnia 17.10.2016r.
2. Udział w Konkursie polega na przesłaniu odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe zamieszczone na stronie internetowej www.wrozka.com.pl (1 pytanie opisowe) wraz z danymi adresowymi. Zgłoszenie należy przesłać na mailowy organizatora wrozka@wrozka.com.pl najpóźniej do dnia 17.10.2016 r.
3. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych, o którym mowa w §4.
4. W Konkursie są do wygrania są następujące nagrody: książka „Smak chili, smak życia "aut. J. Ryan Stradal - o wartości 39,90 zł brutto/ szt. - 4 sztuki
5. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 156,60 zł brutto.
6. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej magazynu Wróżka – www.wrozka.com.pl

§3
Przyznawanie nagród i wyróżnień
1. W Konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców, zwanych dalej „laureatami", i każdy z nich otrzyma nagrodę przyznaną przez Jury, składające się z członków redakcji magazynu internetowego www.wrozka.com.pl zwanymi dalej „Jury".
2. Nagrody i wyróżnienia, opisane w §2 pkt 4, otrzymają Uczestnicy, którzy przyślą prawidłową, najpełniejszą i najoryginalniejszą odpowiedź na pytanie opisowe.
3. Zostanie nagrodzonych 10 Uczestników, którzy prześlą poprawną najpełniejszą i najoryginalniejszą odpowiedź na pytanie konkursowe.
4. Lista laureatów zostanie ogłoszona na portalu www.wrozka.com.pl oraz udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora.
5. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie poda adresu w swoim zgłoszeniu do wysłania nagrody w terminie 14 dni kalendarzowych, od ogłoszenia wyników, prawo do nagrody przepada.
6. Nagrody Organizator prześle Laureatom za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Koszty przesyłki pokrywa Organizator, ale tylko na terenie Polski. Wysłanie nagrody za granicę może być zrealizowane tylko na koszt Laureata.
7. W przypadku, nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
8. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
9. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody ani zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
10. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§4
Dane osobowe
1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych przez Organizatora. Poprzez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania/ odbioru nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Administratorem danych jest: Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. w Warszawie, 02-612 ul. Malczewskiego 19. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz przyznanie nagród rzeczowych, opisanych w § 2 pkt 4, a także ich wykorzystanie w celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne ale jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie i umożliwi odbiór nagrody, o której mowa w §2 pkt 4.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom

§ 5
Postępowanie Reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: Кomisją) powołaną przez Organizatora.
6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu podanego przez Uczestnika,
c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
5. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.wrozka.com.pl.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.