Bio młodość!!

Biomlodosc okl. wst. mala IIWygraj jedną z dziesięciu książek!! Zadanie konkursowe: Podaj przepis na domowy sposób wykonania kosmetyku upiększającego!! Wyślij go na adres: e-wrozka@tejot.com.pl Na odpowiedzi czekamy do 25 listopada! Uwaga!! W zgłoszeniu koniecznie podajcie swoje dane: imię, nazwisko i adres, na który ma zostać wysłana nagroda.

Roxy Dillon, specjalistka od anti-agingu, przedstawia program żywienia oraz pielęgnacji ciała, który zahamuje powstawanie zmarszczek, pobudzi regenerację komórek oraz pracę gruczołów dokrewnych odpowiedzialnych za poziom hormonów w organizmie. Dzięki odpowiednio dobranym przez autorkę ziołom, suplementom, olejkom można odmłodzić ciało i zapobiegać chorobom metabolicznym.
Roxy Dillon, „Biomłodość", Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław 2016

 

 

 

 Zwycięzcy:

Krystyna Wawrzyniak

Maria Ryczywolska

Halina Jaskot

Magdalena Jażdżyk

Patrycja Marciniec

Monika Drabik

Aneta Krukowska

Joanna Konieczna


Termin zgłaszania zdjęć już minął

Konkurs już się zakończył, zapraszamy do głosowania w innych konkursach.

Zasady konkursu »

Przesłane zdjęcia:

Regulamin Konkursu "BioMłodość"

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu (dalej zwanym „Konkursem") jest Wydawnictwo TE-JOT, Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., 02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384459, NIP: 521-360-14-47, zwana dalej „Organizatorem".
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.wrozka.com.pl.
4. Konkurs prowadzony jest poprzez przesyłanie zgłoszeń mailowych na adres organizatora: wrozka@wrozka.com.pl
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Każdy z Uczestników może tylko jeden raz wziąć udział w Konkursie. Zgłoszenia Uczestników, którzy prześlą więcej niż jedno zgłoszenie, będą eliminowane i tacy Uczestnicy nie będą brali udziału w Konkursie.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

§ 2
Zasady konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać w terminie od dnia 17.11.2016 r. do dnia 25.11.2016r.
2. Udział w Konkursie polega na przesłaniu odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe zamieszczone na stronie internetowej www.wrozka.com.pl (1 pytanie opisowe) wraz z danymi adresowymi. Zgłoszenie należy przesłać na mailowy organizatora wrozka@wrozka.com.pl najpóźniej do dnia 25.11.2016 r.
3. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych, o którym mowa w §4.
4. W Konkursie są do wygrania są następujące nagrody:
książka „BioMłodość " aut. Roxy Dilon - o wartości 34,90 zł brutto/ szt. - 10 sztuk
5. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 349,00 zł brutto.
6. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej magazynu Wróżka – www.wrozka.com.pl

§3
Przyznawanie nagród i wyróżnień
1. W Konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców, zwanych dalej „laureatami", i każdy z nich otrzyma nagrodę przyznaną przez Jury, składające się z członków redakcji magazynu internetowego www.wrozka.com.pl zwanymi dalej „Jury".
2. Nagrody i wyróżnienia, opisane w §2 pkt 4, otrzymają Uczestnicy, którzy przyślą prawidłową, najpełniejszą i najoryginalniejszą odpowiedź na pytanie opisowe.
3. Zostanie nagrodzonych 10 Uczestników, którzy prześlą poprawną najpełniejszą i najoryginalniejszą odpowiedź na pytanie konkursowe.
4. Lista laureatów zostanie ogłoszona na portalu www.wrozka.com.pl oraz udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora.
5. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie poda adresu w swoim zgłoszeniu do wysłania nagrody w terminie 14 dni kalendarzowych, od ogłoszenia wyników, prawo do nagrody przepada.
6. Nagrody Organizator prześle Laureatom za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Koszty przesyłki pokrywa Organizator, ale tylko na terenie Polski. Wysłanie nagrody za granicę może być zrealizowane tylko na koszt Laureata.
7. W przypadku, nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
8. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
9. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody ani zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
10. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§4
Dane osobowe
1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych przez Organizatora. Poprzez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania/ odbioru nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Administratorem danych jest: Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. w Warszawie, 02-612 ul. Malczewskiego 19. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz przyznanie nagród rzeczowych, opisanych w § 2 pkt 4, a także ich wykorzystanie w celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne ale jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie i umożliwi odbiór nagrody, o której mowa w §2 pkt 4.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom

§ 5
Postępowanie Reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: Кomisją) powołaną przez Organizatora.
6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu podanego przez Uczestnika,
c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
5. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.wrozka.com.pl.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.